Vítame Vás na našej stránke

 

Vítame Vás na stránke Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach,

vyberte si možnosť z rolovacieho menu

 

                                                      Informácie o štúdiu na ZUŠ

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

  Podmienky prijatia: 

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. 

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov

na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. 

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každé študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

  

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium – jednoročné  (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)

prípravné štúdium – dvojročné  (pre deti materských škôl od 5 rokov)

základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň

(4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)

Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky

Štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú do:

 1. prípravného štúdia

2. základného štúdia I. a II. stupeň, štúdium pre dospelých

(pre žiakov základných škôl od 2. ročníka, študentov strednej školy, poslucháčov VŠ)

 

Na študijné predmety:

Hra na hudobnom nástroji:

Hra na klavíri, na keyboarde

Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach

Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne

Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare, bicie nástroje

Hra na akordeóne

Spev a zborový spev

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí schopnosti:

1. hudobný sluch

(zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

V Zlatých Moravciach  dňa 14. augusta 2014